هیـچ میدانی چرا جــان را نثـــارت می کنـــم؟

تـا یقین گردد تو را می خواهم از جـان بیشتر